Zásady výberu správneho dodávateľa

Obrovské množstvo dožívajúcich výťahov nespĺňajúcich aktuálne bezpečnostné štandardy sú bohužiaľ bežnou súčasťou obytných domov na celom Slovensku. Revitalizačné a rozvojové projekty umožňujúce financovanie potrebných investícií však napomáhajú k rozmachu nových, moderných a bezpečných výťahov v narastajúcom počte domov prechádzajúcich komplexnou obnovou. Pri výbere dodávateľa nových výťahov robia zákazníci často chyby, ktorých by sa mali vyvarovať. Nemalá a dlhodobá investícia si vyžaduje správne rozhodovanie, pretože samotný výber dodávateľa ušetrí užívateľov od zbytočných výdavkov a problémov v budúcnosti.

Momentálne je veľmi častým problémom samotná životnosť nových výťahov, pričom sa veľakrát nový výťah nedožije ani doby splatenia úveru bez toho, aby si nevyžadoval ďalšie investície. Trend financovania rekonštrukcie výťahu cez Štátny fond rozvoja bývania s priemernou dobou splatnosti úveru v horizonte 15-20 rokov sa stretáva s problémom, ak sa takto financovaný výťah doby splatenia ani nedožije. Počas splácania úveru sú potom nevyhnutné ďalšie prostriedky na prevádzku výťahu, ktoré nie sú zahrnuté v spoločnom fonde pokrývajúcom servis a splátky. Potrebné je taktiež uvedomiť si, že dnešné moderné výťahy nie sú dimenzované na životnosť 30-40 rokov ako tomu bolo pri starých. Dnešné výťahy disponujú priemernou životnosťou približne 15-25 rokov, pričom dôvodov ich kratšej životnosti v porovnaní s predchodcami je hneď niekoľko. Výťahy majú odlišnú konštrukciu, riadi ich veľké množstvo elektroniky a v neposlednom rade je dnes výťah využívaný omnoho viac ako v minulosti. Vo všeobecnosti možno povedať, že technologicky vyspelejšie riešenia so sebou prinášajú vyššie nároky na údržbu.

Jedným z kľúčových faktorov pri výbere dodávateľa by mala byť garantovaná záručná doba. Tá by mala byť minimálne 5 rokov na celé dielo. Zvýšenú pozornosť by zákazníci mali venovať pri čítaní záručných podmienok, pretože veľakrát je táto garancia rozdielna pre pohyblivé a nepohyblivé časti výťahu. Dlhšia záruka vtedy samozrejme býva na nepohyblivé časti nepodliehajúce výraznému opotrebeniu, zatiaľ čo na najviac zaťažované pohyblivé časti platí len zákonom stanovená záruka 2 roky. Odporúčame dožadovať sa záruky minimálne 5 rokov na celé dielo, pričom celým dielom sa nerozumie len samotný výťah, ale taktiež šachta a jej obklad, elektroinštalácia a všetko s výťahom spojené.

Zákazníci by v zmluve taktiež mali mať jasne stanovenú výšku paušálu za servis výťahu, keďže záruka býva spravidla podmienená servisom danou spoločnosťou. Veľmi častým obchodným krokom dodávateľov býva nízka nákupná cena výťahu, ktorú si dodávateľ neskôr kompenzuje práve vysokými poplatkami za servis. Dostupnosť servisu, technickej podpory a náhradných dielov je v tomto ohľade veľmi dôležitá a vo väčšine prípadov býva lokálny dodávateľ tým najvhodnejším riešením. Odporúčame preto zamerať sa na spoločnosti s pôsobením v danom regióne, resp. na spoločnosti disponujúcimi servisnými strediskami v danom meste. Zákazníci sa tak zbavia zbytočnej finančnej záťaže v podobe dopravných nákladov, ktoré pri spoločnostiach bez lokálneho zastúpenia bývajú často vyššie ako náklady za samotný servis.

Dodávka nového výťahu nie je len o kabíne a stroji, ale vyžaduje si práce na súvisiacich častiach bytového domu tak, aby vyhovovali európskym normám a vládnymi nariadeniam. Tieto práce sa najčastejšie týkajú osvetlenia výťahovej šachty a strojovne, prístupu do strojovne, obloženiu výťahovej šachty a osvetleniu nástupných staníc. Dôležitá je komplexnosť dodávky a všetkých nevyhnutných prác, aby bol výťah komplexne inštalovaný v súlade s existujúcimi normami a predpismi. Opäť je dôležité, aby v zmluvnej dohode zákazníka a dodávateľa bolo jasne stanovené, či sú tieto práce súčasťou dodávky.

Pri výbere výťahu zákazníkom taktiež odporúčame pozerať sa dopredu a neuspokojiť sa s riešeniami podobnými starým výťahom. Moderný výťah by mal byť rýchly, tichý a priestranný. Taktiež by mal disponovať technológiami kompatibilnými s prvkami mimo samotného výťahu. Často požadovanou vlastnosťou býva schopnosť komunikácie výťahu cez internet alebo komunikácia s ostatnými systémami v modernom dome. Zvyšuje sa tak celková bezpečnosť a prevencia pred prípadnými poruchami resp. rýchlosť odstránenia prípadných problémov. Zákazník by sa mal preto vyvarovať nevhodnému výberu riešenia pre budúce generácie.

Životnosť výťahu v najväčšej miere závisí od kvality použitých komponentov. V tomto ohľade by sa zákazníci mali vždy u dodávateľa informovať o výrobcovi a pôvode použitých dielov a materiálov. Dnes má veľa dodávateľov v obľube používať materiály a diely výťahu z tzv. tretích krajín, ktoré síce bývajú aj o 50% lacnejšie, no majú výrazne nižšiu kvalitu a životnosť. Konečná cena výťahov postavených z takýchto dielov a materiálov býva výrazne nižšia ako pri výťahoch z kvalitných materiálov. Výber nekvalitných a málo odolných materiálov síce môže na začiatku ušetriť značnú sumu, no v konečnom dôsledku investície potrebné do údržby takýchto výťahov presiahnu sumu výťahu s kvalitnými komponentami. Dobrým indikátorom nekvality býva nízka cena, krátka záruka a krajina pôvodu (napr. Čína, Turecko).

Výber dodávateľa je najčastejšie postavený na cenovej ponuke a vyhodnotení pomeru kvality a ceny. Pri týchto krokoch je potrebné, aby bol výber vykonaný medzi rovnocennými ponukami. Zákazníci by sa mali dohodnúť na konkrétnom riešení a požadovať tak cenové ponuky nastavené na rovnaký typ a technológiu výťahu. Pri nerovnocenných ponukách býva najčastejšou chybou výber najlacnejšej ponuky, pretože to vo väčšine prípadoch znamená výber technologicky menej náročného a vyspelého riešenia.

Všetky cenné rady a odporúčania Vám predkladá spoločnosť MAJES výťahy a eskalátory, a.s. na základe dlhoročných skúseností so servisom a dodávkou nových výťahov. Naše strediská v Bratislave, Martine, Trnave, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a Snine zabezpečujú rozsiahle pôsobisko pre našich servisných pracovníkov a robia nás veľmi spoľahlivým partnerom v mnohých oblastiach Slovenska. Pri našej práci garantujeme použitie len tých najkvalitnejších komponentov a materiálov, čo potvrdzujeme 5 rokov trvajúcou záručnou dobou pre všetky nové výťahy. Samozrejmosťou je komplexnosť ponúkaných služieb od demontáže starého výťahu cez stavebné práce až po inštaláciu a úradné odskúšanie nových výťahov. Veríme, že práve MAJES výťahy a eskalátory, a.s. je pre Vás ta najsprávnejšia voľba.