Bezpečný dom

Systém Bezpečný dom ponúkame v spolupráci so spoločnosťou Beta Control, s.r.o. Ide o súbor hardwarových,
softwarových a personálnych prostriedkov, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú pasívnu bezpečnosť osôb a majetku v
rizikových situáciách ako sú vznik a šírenie požiaru, napadnutie zlodejom či rýchle zhoršenie zdravotného
stavu.

Princíp Bezpečného domu:

V nadväznosti na normy EN 81-EN 81-80 je súčasťou každého nového výťahu núdzová signalizácia. Núdzová
signalizácia zabezpečuje online prepojenie kabíny výťahu s dozorovým centrom pre prípad vzniku kritickej
situácie vo výťahu a jej následným okamžitým riešením. Riadiaci systém výťahu VTA je zabezpečený pomocou
komunikácie prostredníctvom zariadenia VTA WEBMON, ktoré je súčasťou štandardnej dodávky výťahu. Toto
zariadenie komunikuje s dozorovým centrom pomocou GPRS kanálu. Poruchovosť nových výťahov je tak nízka, že
tento komunikačný kanál je využívaný minimálne. Nevyužité technické prostriedky sú využívané pre prenos
potrebných digitálnych signálov, ktoré generujú prvky Bezpečnostného domu. Tieto dáta sú prenášané na určenie
miesta (dozorové centrum, mobilný telefón, polícia, hasiči, rýchla zdravotná pomoc a podobne).

Systém Bezpečný dom zahŕňa niekoľko prvkov:

Základným prvkom Bezpečného domu je VTA WEBMON. Zabezpečuje núdzovú signalizáciu a naviac i prenos informácií
medzi jednotlivými prvkami Bezpečného domu a určenými príjemcami týchto informácií. VTA WEBMON dodávame do
každého výťahu a je teda v cene každého nového, respektíve rekonštruovaného výťahu.

Sériová šachta zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými poschodiami a riadiacim systémom výťahu (VTA
WEBMON). Tento prvok je taktiež súčasťou štandardnej dodávky výťahu a je v poschodiach rozšírený o rádiové ZB
moduly.

Rádiový ZB modul je prvok, ktorý zabezpečuje rádiovú komunikáciu medzi zabezpečovacími ústredňami (EZS)
v bytoch, na poschodiach a VTA WEBMON.

EZS (Ústredňa elektronického zabezpečovacieho systému) zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými koncovými
zariadeniami systému a poschodovými rádiovými modulmi.
Medzi koncové zariadenia patria:

Dverový kontakt, ktorý detekuje otváranie zabezpečených dverí a posiela informácie o narušení. Tento prvok je
súčasťou dodávky EZS.

PIR snímač, ktorý detekuje pohyb v zabezpečenom priestore a posiela informácie o narušení priestoru.

Dymový snímač, ktorý detekuje požiar a posiela informácie o jeho vzniku a šírení.

Life monitor je prvok, ktorý pomocou “PANIC” tlačidla, prípadne „vytrhnutím” zo závesu detekuje vznik
krízovej zdravotnej situácie a predáva informácie o jej vzniku.

Prístupový systém riešený prostredníctvom elektronických kľúčov, ktoré umožnujú prístup do domu. Tieto kľúče
sa používajú pre ovládanie prípadného VIP výťahu a jednotlivých zabezpečovacích ústrední bytu (EZS).

VIP výťah je označenie pre dodávaný (modernizovaný) výťah, ktorý môže byť na prianie zákazníka osadený
dotykovými snímačmi elektronických kľúčov v jednotlivých staniciach a v kabíne výťahu. Riadenie výťahu možno
potom nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka (kam sa môžu jednotliví užívatelia výťahom dostať) a možno
z VTA WEBMONu vyčítať podrobné informácie o tom, kto a ako výťah za sledované obdobia používal. Pre ovládanie
VIP výťahu sa používajú rovnaké elektronické kľúče ako pre prístupový systém a EZS zabezpečenia bytu.

Systém Bezpečný dom ponúkame v rôznych variantách, ktoré obsahuju rozdielne prvky. Zákazník si podľa potrieb
a možností môže vybrat z troch základných variant:

Vo variante BASIC ponúkame zabezpečenie únikových priestorov. Treba objasniť, že pokiaľ je dym detekovaný
dymovými snímačmi až na chodbe, ostáva len veľmi málo času na evakuáciu a likvidáciu požiaru. Preto sú dymové
snímače montované do priestorov pred dvere výťahu na každom poschodí. Táto varianta vyžaduje pripojenie na
pult centrálnej ochrany.

Vo variante STANDARD je dymový snímač montovaný za vchodové dvere každého bytu a na každé tretie poschodie,
do priestoru pred vchodovými dverami. Lokalizácia požiaru je veľmi presná a zvýšenie bezpečnosti je preto
veľmi vysoké.

Varianta VARIANT obsahuje prvky varianty STANDARD, avšak doplnené podľa individuálnych požiadaviek o ostatné
koncové zariadenia systému Bezpečný dom ako sú life monitor, pohybový snímač či odočet tepla a vody.

Je potrebné upozorniť, že každý dom a jeho vnútorné priestory predstavujú z pohľadu použitých bezdrôtových
komunikácií priestor s rôznym útlmom a tak je pre presné osadenie jednotlivých rádio modlov a EZS a zistenie
ich potrebného počtu možné stanoviť až po zmeraní útlmových respektíve prenosových charakteristík daného
priestoru.Všetky komponenty medzi sebou komunikujú pomocou technológie ZB (rádiový signál). Nie je teda
potrebné realizovať zložité a finančne náročné inštalačné rozvody. Výnimku predstavuje dverový kontakt. EZS
je však takmer vždy umiestnené v blízkosti vstupných dverí a tak pripojenie tohto prvku k EZS predstavuje
minimálne náklady.