Postupná modernizácia výťahov

Pojem modernizácia výťahu zahŕňa súbor technických opatrení, ktoré zvyšujú jeho bezpečnosť, spoľahlivosť a v
neposlednom rade aj životnosť. Jednotlivé kroky modernizácie realizujeme tak, aby krok nasledujúci vždy
využíval už zmodernizované prvky bez nutnosti ich výmeny, a tým zbytočného predražovania celého procesu.

Prvým nutným úkonom pred samotnou modernizáciou je detailné zistenie súčasného stavu výťahu. Vždy
kontrolujeme a preverujeme mechanické, elektronické a elektrické (silové) časti. Súčasťou posúdenia výťahu je
zistenie stavu šachty a na ňu nadväzujúcich technických prvkov domu.

V súčasnej dobe platia záväzné európske normy týkajúce sa technického stavu výťahov. Tieto normy sú prijaté
národnou radou a sú súčasťou našich právnych predpisov. Ide o STN EN 81.1, STN EN 81.2, STN EN 81.3 a STN EN
81-80:2004.

Cieľom modernizácie je dosiahnutie plného súladu technického riešenia výťahu s vyššie uvedenými normami.
Tento stav potom garantuje maximálnu bepečnosť a spoľahlivosť. Pokiaľ dôjde k poruche na základe technického
problému alebo úmyseľného poškodenia (napr. preťažením, poskočením v priebehu jazdy preťaženého výťahu,
výpadku elektrického prúdu a pod.), je výťah vybavený zariadením, ktoré garantuje vyslobodenie uviaznutých
osôb v limite stanovenom zákonom na maximálnu hodnotu 40 minút.

Modernizáciu realizujeme v niekoľkých krokoch:

 

I. Etapa – základná modernizácia

Cieľom tejto etapy je v mnohých prípadoch umožnenie prevádzky výťahu, zvýšenie spoľahlivosti respektíve
minimalizácia výpadkov prevádzky.
Najčaštejším dôvodom poruchy starého výťahu je jeho riadiaca jednotka. Táto jednotka pracuje na báze
reléového počítača. Za dobu životnosti tejto súčiastky dochádza k zmene parametrov jednotlivých relé.
Výsledkom je zmena parametrov výstupných prúdov a logiky celého zariadenia, a to z dôvodov korózie a
elektrického opotrebovania (vyiskrenia) kontaktov jednotlivých relé, ktoré je z tohoto dôvodu nutné vymeniť.
Je nutné podotknúť, že relé s požadovanými parametrami sa už desaťročia nevyrába. Pokiaľ sa podarí
odpovedajúci náhradný dieľ nájsť, sú už jeho parametre natoľko iné, že výsledkom je po náročnom “vyladení”
vznik chyby na niektorom ďalšom prvku celej riadiacej jednotky.

Aby sme zabezpečili správnu funkciu výťahu z pohľadu jeho riadenia, vymeníme starú riadiacu jednotku za
modernú, ktorá pracuje na báze polovodičovej techniky. Zabudujeme mikroprocesorové riadenie, ktoré je schopné
realizovať viacero úkonov v porovnaní s jednoduchým riadením výťahu. Nadväzujúce funkcie využijeme v ďalších
krokoch modernizácie.

Nami dodávané riadiace jednotky sú vyvinuté a vyrábané spoločnosťou Beta Control. Jedná sa o mikroprocesorový
riadiaci systém, ktorý dokáže riadiť všetky typy osobných výťahov. Umožňuje spojovanie riadenia dvoch výťahov
duplexné prepojenie. Toto riešenie minimalizuje náklady na prevádku dvoch výťahov, kedy v prevádzke je iba
ten, ktorý vykazuje nižšiu energetickú náročnosť jazdy pri privolaní výťahu z ľubovolnej stanice. Vďaka tomu
je minimalizovaný počet prázdnych jázd výťahu.

Súbežne s inštaláciou nového riadiaceho systému je inštalovaný pozičný systém. Tento systém komunikuje s
riadiacou jednotkou a zabezpečuje tak presné a spoľahlivé zastavenie vo zvolenej stanici spolu s možnosťou
automatického privolania najvhodnejšieho výťahu, v prípade dupelxného prepojenia dvojice výťahov.
Po realizácii tohto kroku je výťah pripravený na ďalší modernizačný krok. Je zvýšená spoľahlivosť a začínajú
sa prejavovať prvé úspory u dvojice výťahov.

 

II. Etapa – Prvá čiastočná modernizácia

Tento krok nadväzuje na základnú modernizáciu výťahu, pričom sú využité a rozširené funkcie nového riadiaceho
a pozičného systému. Cieľom tejto etapy je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti v nadväznosti na prvky
výťahu, ktoré priamo súvisia s jeho ovládaním užívateľmi domu. Ovládacie prvky (privolávače na chodbách,
kabínové ovládače voľby stanice) sú na hranici svojej funkčnosti a životnosti.

Ide o kombináciu mechanických a elektronických častí, ktoré boli navrhnuté a vyrobené s predpokladanou
životnosťou maximálne 20 rokov. Táto doba býva väčšinou výrazne prekročená, a tak tieto prvky v súčasnej dobe
predstavujú nespoľahlivú a v mnohých prípadoch nebezpečnú časť výťahu. Je potrebné si uvedomiť, že mechanické
kontakty jednotlivých častí majú za sebou státisíce zopnutí a musia odolávať okolným vplyvom.
Tieto jednotlivé časti sú prepojené káblami, ktoré už majú za dobu svojej životnosti narušené izolácie,
nedostatočnú dĺžku, ale tiež nevyhovujúce elektrické parametre (vyhovujúce v dobe ich projekcie a výroby z
pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti). Výmena takýchto časťí je nutná aj v tom prípade, ak ostatné časti
výťahu sú úplne v poriadku.

V tejto etape realizujeme:

Výmenu kabínového ovládača – tabla
Výmenu privolávačov v jednotlivých staniciach
Úpravu zapojenia elektroinštalácie kabíny a rozvádzača

Kabínové ovládače – tablá
Dodávajú sa v antivandal prevedení z nerezových materiálov (prípadne z materiálov na prianie zákazníka), sú
osadené zobrazovacími prvkami, ktoré výrazne zvyšujú komfort jazdy. Obsahujú elektronické prvky, ktoré
spolupracujú s novou riadiacou jednotkou a navyše obsahujú ďalšie komponenty, ktoré sú nutné pre ďalšie
revitalizačné kroky vedúce k výťahu s najvyššou úžitkovou hodnotou, bezpečnosťou, komfortom a nadstavbovými
funkciami. Základnou výhodou tohto riešenia je to, že aj tento prvok je vyrobený na báze polovodičovej a
mikroprocesorovej technológie. Základné riešenie teda obsahuje v hardwarovej rovine všetko a jeho rozšírenie
je realizované iba na báze softwarového rozšírenia. Hlavnou výhodou tohto prístupu je minimalizácia ceny. V
tomto kroku od nás dostanete v základnej cene všetko, na rozdiel od iných riešení, kedy si musíte jednotlivé
komponenty dokupovať v nadväznosti na postup revitalizačného procesu.

Privolávače v jednotlivých staniciach
Rovnako ako kabínové tablá, aj tieto komponenty výťahu sú najviac v ohrození vandalmi. Z tohoto dôvodu sú i
tieto prvky vyrábané v prevedení antivandal, pričom obsahujú rovnaké technologické komponenty ako tablá v
kabínach.

Elektroinštalácie kabíny a rozvádzače
Jednotlivé elektronické časti výťahov sú prepojené elektrickými káblami. Pôvodné riešenia vyžadovali na
prepojenie každej elektrickej a elektronickej časti samostatný vodič. Vznikalli tak početné, neprehľadné
zväzky s vysokou poruchovosťou. Súčasné systémy využívajú mikroprocesorové riadiace jednotky pre svoju
komunikáciu adresný zber dát. Vďaka tomu pre zabezpečenie prepojenia stačí výrazne menej káblov, ktoré sú
koncipované ako zbernice. Základnou výhodou je ich relatívne nízka cena oproti pôvodnému riešeniu (menší
počet vodičov) a vysoká spoľahlivosť, ktorá je daná ich jednoduchosťou.

 

III. Etapa – Druhá čiastočná modernizácia

Táto etapa predstavuje dokončenie revitalizačných procesov, ktoré priamo súvisia s úžitkovou hodnotou a
komfortom prepravy osôb. Nadväzuje priamo na II. Etapu a v jej rámci realizujeme:

Výmenu osvetlenia kabíny
Nevyhovujúce žiarivkové osvetlenie je nahradené modernými nízkoenergetickými zdrojmi svetla spolu s novým
podhľadom kabíny.

Opravu podlahy výťahu spolu s výmenou jej krytiny
Staré povrchy nespĺňajú prísne technické požiadavky. Na opravu podlahy používame špeciálnu podlahovinu ALTRO
s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a chemickým látkam, no taktiež používame podlahy z umelého
a prírodného kamena, peniazkovej gumy či rôzne kovové prevedenia. Všetky varianty možno nájsť v časti
Katalógy.

Opravu kabíny, jej konštrukčné spevnenie a obklad stien výťahu
Kabína vykonala státisíce jázd a je nutné skontrolovať jej statickú pevnosť, spevniť ju v nadväznosti na
zistený stav a nasledovne odstrániť poruchy a poškodenia. Na obloženie stien používame širokú paletu
materiálov v rôznom dizajnovom prevedení. Všetky varianty možno nájsť v časti Katalógy.

Montáž ochrannej lišty čela výťahu, okopových a parapetných plechov
Steny kabíny sú v mieste spojenia s podlahou osadené nerezovou lištou čela kabíny, okopovým a parapetným
plechom. Tieto prvky zvyšujú bezpečnosť a chráni kabínu pred poškodením.

Vybavenie kabíny zrkadlom a madlom
Naše skúsenosti nás vedú k osadeniu kabíny zrkadlom a madlom. Madlo zvyšuje komfort pre osoby so sníženou
pohyblivosťou. Zrkadlo, nech už sa to zdá veľmi nepravdepodobné, výrazne znižuje poškodzovanie interiéru
výťahu. Táto skutočnosť bola preukázaná na stovkách výťahov, ktoré sme už týmto spôsobom realizovali.

Opravu a úpravu povrchu dverí kabíny (nástrek podľa požiadaviek zákazníka)
Proces modernizácie výťahu je ukončený opravou a úpravou dverí kabíny, ktoré sú jej súčasťou. Nutnosťou je
oprava závesov a dverových kontaktov, ktoré patria medzi najviac namáhané a tým i opotrebované časti
výťahovej kabíny.