Modernizácia výťahov

Komplexná modernizácia

Proces komplexnej modernizácie nadväzuje na tretí krok čiastočnej revitalizácie, takže ide v podstate o
pokračovanie realizácie postupnej modernizácie. V tomto finálnom kroku k modernému výťahu realizujeme
revitalizáciu strojovne a šachty. Cieľom je predĺženie životnosti výťahu, zvýšenie bezpečnosti, energetickej
úspornosti a v neposlednom rade zvýšeniu komfortu prepravy osôb. Tento finálny krok vedie k plnému využitiu
schopností nového mikroprocesorového riadiaceho systému. U takto revitalizovaného výťahu je potom možné
využívať prvky ako je monitoring stavu výťahu, elektronická evidencia servisných zásahov a prvkov zvýšenia
bezpečnosti v celom bytovom dome (systém Bezpečný dom).

Zistiť viac o komplexnej modernizácií

Postupná modernizácia

Prvým nutným úkonom pred samotnou modernizáciou je detailné zistenie súčasného stavu výťahu. Vždy
kontrolujeme a preverujeme mechanické, elektronické a elektrické (silové) časti. Súčasťou posúdenia výťahu je
zistenie stavu šachty a na ňu nadväzujúcich technických prvkov domu.

V súčasnej dobe platia záväzné európske normy týkajúce sa technického stavu výťahov. Tieto normy sú prijaté
národnou radou a sú súčasťou našich právnych predpisov. Ide o STN EN 81.1, STN EN 81.2, STN EN 81.3 a STN EN
81-80:2004.

Cieľom modernizácie je dosiahnutie plného súladu technického riešenia výťahu s vyššie uvedenými normami.
Tento stav potom garantuje maximálnu bepečnosť a spoľahlivosť. Pokiaľ dôjde k poruche na základe technického
problému alebo úmyseľného poškodenia (napr. preťažením, poskočením v priebehu jazdy preťaženého výťahu,
výpadku elektrického prúdu a pod.), je výťah vybavený zariadením, ktoré garantuje vyslobodenie uviaznutých
osôb v limite stanovenom zákonom na maximálnu hodnotu 40 minút.

Zistiť viac o postupnej modernizácií