Legislatíva

Pre dodržanie všetkých bezpečnostných štandardov je práca spojená s vyhradenými technickými zariadeniami podmienená podmienkam a požiadavkam štátnych a mimoštátnych kontrolných orgánov. Náš zodpovedný a profesionálny prístup zaručuje spĺňanie všetkých potrebných noriem a predpisov upravených v európskej a národnej legislatíve. Ide predovšetkým o nasledovné dokumenty:

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktoroá ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými technickými zariadeniami  a ktoroá ustanovuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy (Nariadenie transponovalo Smernicu 95/16/ES).

Spolu s vyhláškou a nariadením sú doležité nasledovné Slovenské technické normy:

STN 27 4007:1983
Slovenská technická norma upravujúca predpisy ohľadne samotných výťahov a výťahových revíznych kníh.

STN 27 4009:1988
Slovenská technická norma upravujúca predpisy projektovania a konštruovania elektrických výťahov.

STN 27 4002/Z3:1991
Slovenská technická norma upravujúca predpisy montáže, skúšok a prevádzky elektrických výťahov.

STN 27 4300/Z1:1992
Slovenská technická norma upravujúca všeobecné ustanovenia pre šachty, strojovne a priestory pre kladky elektrických výťahov.

STN EN 81-80:2004
Slovenská technická norma upravujúca bezpečnostné pravidlá pre existujúce výťahy (spolu s pravidlami na zvyšovanie bezpečnosti) a pravidlá pre konštrukciu a montáž nových výťahov.

STN EN 81–1+AC/A2:2005.
Slovenská technická norma upravujúca bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž elektrických výťahov.

STN EN 81–2+AC/A2:2005
Slovenská technická norma upravujúca bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž hydraulických výťahov.

STN EN 81-21:2010
Slovenská technická norma upravujúca bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov na prepravu osôb a nákladov vrátane nových výťahov s prístupom osôb v už existujúcich budovách.

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a norma STN 27 4002 ďalej definujú viacero povinností, ktoré sme ako spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkou výťahov povinní dodržiavať. Ako prevádzkovateľ musíme:

  • viesť sprievodnú technickú dokumentáciu
  • viesť evidenciu spravovaných zariadení
  • zabezpečiť vykonávanie kontrol stavu bezpečnosti technických zariadení
  • pripraviť zariadenie na vykonanie kontroly a zabezpečiť nevyhnutné ochranné opatrenia
  • písomne určiť výťahového technika
  • písomne určiť dozorcu výťahu a zabezpečiť jeho trvalú dosiahnuteľnosť
  • zaistiť, aby opatrenia k prevádzke výťahu nariadené dozornými orgánmi a pracovníkmi vykonávajúcimi skúšky a kontroly  boli vykonané v stanovených termínoch
  • zabezpečiť odstránenie prípadných zistených nedostatkov